Truy tán Vạn Hạnh thiền sư

Truy tán Vạn Hạnh thiền sư - 追贊萬行禪師
của Lý Nhân Tông

Vạn Hạnh thiền sư là thầy dạy học của Lý Thái Tổ

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

萬行融三際,
真符古讖詩。
鄉關名古法,
拄錫鎮王畿。

Vạn Hạnh dung tam tế,
Chân phù cổ sấm thi.
Hương quan danh Cổ Pháp[1],
Trụ[2] tích trấn vương kỳ.

Vạn Hạnh [học rộng] thông suốt được ba cõi,
[Lời nói của sư] quả phù hợp với những câu thơ sấm cổ.
Quê hương là làng Cổ Pháp,
Chống gậy tầm xích trấn vững kinh kỳ.

   
Chú thích

  1. Tức châu Cổ Pháp, tên này đặt từ đời Tiền Lê, nay là huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũ
  2. Hoàng Việt thi tuyển chép là quải 掛. Theo tục Tây Trúc, các sư khi ra đi, tất phải cầm tích trượng, khi trụ trì ở đâu, không được để tích trượng xuống đất, mà phải treo lên, nên gọi là "trụ tích" hay "quải tích"