Tri âm
của Lã Bất Vi

Tri âm

(Sách Lã Thị Xuân Thu) (wikisource:zh:呂氏春秋/卷十四)


Hiểu biết nhau qua tiếng nhạc

Bá Nha gảy đàn, Chung Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm.
Bá Nha gảy đàn, chí tại Thái Sơn.
Chung Tử Kỳ nói: "Đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa Thái Sơn".
Sau một lúc Bá Nha chí tại nước chảy,
Chung Tử Kỳ còn nói: "Đánh đàn hay thay, cuồn cuộn như nước chảy".
Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn, đến cuối đời không chơi đàn nữa.

Hán Việt:

Bá Nha cổ cầm, Chung Tử Kỳ thính chi.
Phương cổ cầm nhi chí tại Thái sơn.
Chung Tử Kỳ viết: "Thiện tai hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược thái sơn."
Thiếu tuyển chi gian, nhi chí tại lưu thủy.
Chung Tử Kỳ hựu viết: "Thiện tai hồ cổ cầm, đãng đãng hồ nhược lưu thủy."
Chung Tử Kỳ tử. Bá Nha phá cầm tuyệt huyền, chung thân bất phục cổ cầm.

Hán:

伯牙鼓琴,
鍾子期聽之,
方鼓琴而志在太山,
鍾子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。”
少選之間,而志在流水,
鍾子期又曰:“善哉乎鼓琴,湯湯乎若流水。”
鍾子期死,伯牙破琴絕弦,終身不復鼓琴