Mở trình đơn chính
DẤU
MẶT
TRĂNG
THÁNG GIÊNG
ANNAM
南 一 月
Tháng đủ
月 大
FÉVRIER DẤU
MẶT
TRĂNG
THÁNG HAI
ANNAM
南 二 月
Tháng đủ
月 大
MARS
1 刀 一 Thứ năm 弟 五 11 J
1 刀 一 Thứ bảy 弟 七 13 S