2. — Thầy đồ nói liều.

Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà bà lão già. Bà ấy có người con gái; đêm đến, mẹ con cùng ngủ với nhau ở dưới bếp, để riêng nhà trên cho thầy đồ và con giai nằm. Thầy đồ bụng muốn tòm tem. Một đêm, lò dò xuống bếp. Bà lão thấy động, lên tiếng hỏi:

— Ai?

— Thưa, tôi.

— Tôi là ai?

— Tôi là thầy đồ.

— Chứ đêm hôm ông xuống bếp làm gì?

— Thưa,... tôi... xuống... lấy vài cái rế để đựng sách!

Nào có thế mà thôi đâu! Cách mấy tối, thầy đồ ta lại lò dò trèo lên mái nhà bếp; đương dỡ rơm để trụt xuống, bỗng thấy bà lão lại hỏi rằng:

— Ai ở trên kia?

— Thưa, tôi đây ạ.

— Tôi là ai?

— Tôi là thầy đồ.

— Chứ ông làm gì ở trên ấy thế?

— Thưa,... tôi... hỏi thế này thì khí không phải: có phải đường này lên giời được không?...