Than thân (Trần Tế Xương)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Than thân.

Kể đã ba mươi mấy tuổi rồi,
Tôi ngồi tôi nghĩ cái thằng tôi.
Mấy khoa hương-thí không đâu cả;
Ba luống vườn hoang bán sạch rồi.
Gạo cứ lệ ăn đong bữa một;
Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi.
Bắc thang lên hỏi ông trời nhé:
Trêu ghẹo người ta thế nữa thôi?

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.