Than mùa hạ
của Nguyễn Khuyến

Việt Nam thi văn hợp tuyển chép là Đêm mùa hạ. Việt Hán văn khảo chép là Đêm mùa hè.

Tháng tư đầu mùa hạ,
Tiết trời thực oi-ả.
Tiếng dế kêu thiết-tha;
Đàn muỗi bay tơi-tả.
Nỗi ấy biết cùng ai?
Cảnh này buồn cả dạ!
Biếng nhắp năm canh chầy,
đà sớm giục-giã.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.