Tha Bang cảm tác
của Nguyễn Hữu Huân

Bài này in lần đầu trong Việt âm văn tuyển (Sài Gòn, 1919, tr. 60) của Lê Sum.

Có ai tri kỷ nhắn đôi lời
Biết thú chi vui rủ dạo chơi
Chốn cũ phong lưu quen những thuở
Cảnh này quyến thức[1] nhắm không người
Ở ăn tuy phải nương cùng tục
Khó nhọc đà nên cực nỗi đời.
Hương hỏa[2] ba sinh[3] dầu chẳng toại
Đừng đem hình dịch[4] để trêu ngươi.

   
Chú thích

  1. Quyến thức: gia đình và bạn bè.
  2. Hương hỏa: tức hương hỏa nhân duyên, là duyên gắn bó vốn có từ kiếp trước.
  3. Ba sinh: ba kiếp sống luân hồi duyên nợ gắn bó của một con người.
  4. Hình dịch: lao dịch trong nhà tù.