Tha bang cảm tác

Có ai tri kỷ nhắn đôi lời
Biết thú chi vui rủ dạo chơi
Chốn cũ phong lưu quen những thuở
Cảnh này quyến thức[1] nhắm không người
Ở ăn tuy phải nương cùng tục
Khó nhọc đà nên cực nỗi đời.
Hương hỏa[2] ba sinh[3] dầu chẳng toại
Đừng đem hình dịch[4]để trêu ngươi.

   
Chú thích

  1. Quyến thức: gia đình và bạn bè.
  2. Hương hỏa: tức hương hỏa nhân duyên, là duyên gắn bó vốn có từ kiếp trước.
  3. Ba sinh: ba kiếp sống luân hồi duyên nợ gắn bó của một con người.
  4. Hình dịch: lao dịch trong nhà tù.