Thời cuộc
của Bùi Hữu Nghĩa

Tác giả làm bài thơ này để tổng họa 10 bài Tự thuật của Tôn Thọ Tường, cho nên có sách ghi đầu đề là Gửi Tôn Thọ Tường.

Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây,
Đâu để giang sơn đến thế này.
Ngọn lửa Tam Tần[1] phừng đất cháy,
Chòm mây Ngũ quí[2] lấp trời bay.
Hùm nương non rậm toan chờ thuở,
Cáo loạn vườn hoang thác có ngày.
Một góc cảm thương dân nước lửa,
Đền Nam trụ cả dễ lung lay!

   
Chú thích

  1. Tam Tần: nhà Tần (Trung Quốc) mất. Đất Tần bị làm ba nước, gọi là Tam Tần .
  2. Ngũ quý hay Ngũ đại: sử gọi là Ngũ Đại Thập Quốc (907-960). Đây là một thời kỳ chính biến trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi nhà Đường sụp đổ và kết thúc khi nhà Tống xuất hiện. Trong suốt thời kỳ này, 5 triều đại đã thay nhau tồn tại ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà và hơn 12 nhà nước độc lập đã được xây dựng chủ yếu ở vùng đất Hoa Trung, Hoa Nam và một phần Hoa Bắc.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.