Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ

Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ - 示諸禪老參問禪旨
của Lý Thái Tông, do Ngô Tất Tố dịch

Trong một cuộc đàm đạo, Lý Thái Tông nói: "Bàn về cái tâm của Phật, thánh hiền xưa còn chưa khỏi bị chê bai huống chi những kẻ hậu học. Nay ta muốn cùng các vị trưởng lão trình bày sơ ý nghĩ của mình, mỗi người hãy đọc một câu kệ xem ý tứ thế nào?". Mọi người đang suy nghĩ thì nhà vua đã đọc bài kệ này.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Dịch thơ của Ngô Tất Tố

般若真無宗,
人空我亦空。
過現未來佛,
法性本相同。

Bát nhã chân vô tông,
Nhân không, ngã diệc không.
Quá hiện vị lai Phật,
Pháp tính bản tương đồng.

Trí tuệ bát nhã không thuộc tông phái nào[1]
Không phải Người, cũng không phải Ta
Các vị Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai
Vốn cùng chung một Pháp tính.

"Bát nhã" thực vô tông,
Người không, mình cũng không.
Phật trước, nay, sau nữa,
Pháp tính vốn tương đồng.

   
Chú thích

  1. Tông phái vô tông, ý chỉ tông yếu của mọi tông phái, cốt lõi của Phật giáo