Thể loại:Trang thiếu bản mẫu cần thiết

Trang này nhóm các thể loại cần bảo trì, chuyên theo dõi các trang thiếu các bản mẫu quan trọng. Không nên phân loại trực tiếp trang vào thể loại này.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.