Thể loại này gồm các thể loại con các tác phẩm, chứ không phải bản thân tác phẩm.

Thể loại con

Thể loại này có 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.