Thể loại này gồm các thể loại con các tác phẩm, chứ không phải bản thân tác phẩm.

Thể loại con

Thể loại này gồm 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

*

B

T

V

Φ