Thể loại:PVCC-CP Nhật Bản

Thể loại này gồm các tác phẩm văn bản pháp quy do các cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức chính trị-xã hội khác ban hành. Các trang đưa vào đây qua bản mẫu {{PVCC-CP Nhật Bản}}