Thể loại:Hộp kiểm soát chỉ mục có 17 phần tử

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Trang có 17 ID nhận dạng.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.