Thư trung thu  (1956) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số 927, ngày 18-9-1956.

Nhân dịp Tết Trung thu
Thân ái chúc các cháu:
Vui vẻ, mạnh khoẻ,
Đoàn kết chặt chẽ.
Thi đua học hành,
Tiến bộ mau lẹ.