Thơ tặng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang

Thơ tặng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang  (1962) 
của Hồ Chí Minh

Non xanh nước biếc trùng trùng
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao
Núi cao, sự nghiệp càng cao,
Biển sâu, chí khí ta soi vào càng sâu.
Thi đua ta quyết giật cờ đầu.

2-3-1962