Thơ tặng các cháu nhi đồng

Thơ tặng các cháu nhi đồng  (1946) 
của Hồ Chí Minh

Bác mong các cháu “cho ngoan”
Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng
Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng
Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam.

Ngày 10 tháng 4 năm 1946