Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng

Thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng  (1947) 
của Hồ Chí Minh

Tuổi cao chí khí càng cao,
Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù,
Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.