Thơ tặng báo Độc lập

Thơ tặng báo Độc lập  (1947) 
của Hồ Chí Minh

Năm mới thế cho năm đã cũ,
Báo “Độc lập” của đảng “Dân chủ”.
Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam.
Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ.
Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng,
Để giữ chủ quyền và lãnh thổ.
Chờ ngày Độc Lập đã thành công,
Tết ấy tha hồ bàn với cỗ.

Nhân mùa xuân kháng chiến đầu tiên, tháng 1 năm 1947.