Hai con La

Hai con la cùng đi đường cái,
Con tải tiền, con tải cỏ khô.
Gã kia vinh-hạnh dường phô,
Ví ai mang đỡ chẳng cho đỡ nào.
Dáng đủng-đỉnh làm cao với chúng;
Cổ leng-keng chuông đụng suốt ngày.
Ai ngờ gặp buổi không may,
Giặc đâu kéo đến, dòm ngay túi tiền.
Vồ la nọ giặc liền bắt lấy;
Nắm dây cương kéo lại một nơi.
La gắng sức, cự với người.
Chúng đâm nát thịt tơi bời một khi.
Than:
— Danh vọng làm chi cho cực;
Gã hèn kia, sao được yên thân,

Mà ta đau-đớn như rần.
La kia nghe thoảng lại gần đáp ngay:
— Hễ cây cao, gió lay càng dữ...
Mang cỏ khô ví thử như ta,
Thì chi đến nỗi đau mà.