Thăm lại hang Pác Bó

Thăm lại hang Pác Bó  (1961) 
của Hồ Chí Minh

Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay.

20/2/1961