Thú câu
của Bùi Hữu Nghĩa

Năm 1862, nhà Nguyễn ký hòa ước cắt ba tỉnh miền Đông cho thực dân Pháp, tác giả đã bất mãn xin từ quan, ôm ấp chí cao khiết. Bài thơ Thú câu làm trong khoảng thời gian này.

Danh lợi màng bao chốn cửa hầu,
Thanh nhàn quen thú một nghề câu.
Giăng đường chỉ mảnh dòng khơi lộng,
Thả miếng mồi thơm vực cạn sâu.
Khói nước Ngũ hồ [1] tình cả đẹp,
Gió trăng kho cũ cảnh riêng mầu.
Bá vương hội cả dầu chưa gặp,
Thao lược này ai biết đặng đâu?

   
Chú thích

  1. Ngũ hồ là năm cái hồ lớn và đẹp ở Trung Quốc.