Thông gia với quan

Gái goá đem mình tựa cửa quan,[1]
Nghĩ rằng quan lớn thế thì sang.
Thương con, toan lấy dây tơ buộc,
Kén rể vì tham cái lọng tàn.
Nào có ra chi phường khố lụa[2]
Thôi thì cũng tủi kiếp hồng nhan.
Cậu này ắt hẳn hay nghề sáo[3]
Dây vũ dây văn vụng ngón đàn.[4]

   
Chú thích

  1. Một mụ goá muốn thông gia với "quan", bèn gả con gái cho một "quan" nghiện thuốc phiện và đang xuống dốc
  2. Phường khố lụa: do chữ "xích khoa tử đệ" (con em bọn khố đỏ) nghĩa là bọn con quan.
  3. Nghề sáo: mồm cậu ấm chum chúm như thổi sáo, cho nên tác giả đùa là làm nghề thổi sáo
  4. Ý nói văn dót vũ nát