Thông báo của Phan Khôi

Thông báo của Phan Khôi  (1956) 
của Phan Khôi

Thông báo đăng trên Nhân văn số 3, ngày 15.10.1956, trang 6.

Tôi đi công tác Trung Quốc một thời gian chưa biết bao lâu. Về tờ báo Nhân văn tôi uỷ quyền chủ nhiệm cho ông Trần Duy, thư ký toà soạn, ông Trần Duy sẽ chịu trách nhiệm trong những ngày tôi đi vắng. Tuy vậy, tôi cũng vẫn liên đới chịu trách nhiệm.

Phan Khôi