Thông điệp gửi Quốc dân nhân dịp Tết Bính Thân

Thông-điệp Ngô Tổng Thống gởi Quốc dân nhân dịp Tết Bính Thân  (1956) 
của Ngô Đình Diệm

Thông-điệp NGÔ-TỔNG-THỐNG
gởi Quốc-dân nhân-dịp Tết Bính-Thân
(12 tháng 2 năm 1956)


Đồng-bào thân mến,

Trong lúc mọi gia-đình đang sửa-soạn tưng-bừng đón chào Năm Mới, tôi thân-ái gửi toàn-thể đồng-bào trong nước và hải ngoại lời chúc Tết nồng-nhiệt của tôi.

Xuân Bính-Thân đến trong khung-cảnh Đất Nước phục-hưng, Cộng-Hòa khai-nguyên, toàn-dân yên ấm, gieo vào lòng chúng ta một niềm tin-tưởng vô-biên ở tương-lai dân-tộc.

Hồi tưởng lại những cố gắng và hy-sinh của toàn dân trong năm vừa qua để thanh toán một chế-độ lỗi thời và chấm dứt một tình thế hỗn loạn, hầu đem lại cho Tổ Quốc những ngày vinh-quang sáng-lạn, chúng ta hãnh-diện ghi công ơn của những đồng-bào, kẻ khuất mặt người còn sống đã tận-tụy phục-vụ quốc-gia và chính nghĩa.

Làm sao ngăn cản được nỗi phẫn uất khi nghĩ đến những chiến-sĩ quốc-gia đã đem máu đào nhuộm non sông từ ải Nam-Quan đến mũi Cà-Mau, nhưng những sự hy-sinh đó đã bị Việt-Minh Cộng-Sản lợi dụng choán-đoạt và phản-bội. Kinh-nghiệm đau đớn ấy là một bài học.

Cho nên nếu năm qua chúng ta đã chế-ngự được Cộng-Sản, dành lại quyền chủ-động là vì chúng ta đã phá tan mưu mô Cộng-Sản vô Tổ-quốc chuyên-môn mị dân, gây hỗn-loạn để tiêu-diệt dân-tộc.

Vô tình tiếp tay cho Cộng-Sản phá-hoại là những phần-tử nhiễu-loạn vô kỷ-cương, những phần-tử giả danh dân-chủ, lẫn-lộn những điều ảo-tưởng với thực-trạng xã-hội, lấy bạo tàn thay cho bác-ái, đem lãng-mạn phiêu-lưu thay cho đấu-tranh cách-mạng.

Nhiệm-vụ của dân-tộc ta thật vô cùng phức-tạp và nặng-nề: một mặt phải đương đầu với những lực-luợng cừu-địch ở ngoài biên-giới và ở ngay trong nội-dịa, một mặt khác hoàn thành cách-mạng quốc-gia để tiến tới dân-chủ thực-sự. Trước sự đe-dọa của lực-lượng ngoại-xâm, hay trong trường-hợp cách-mạng quá trớn, nhân tâm thường rối-loạn hoang-mang, và dễ bị rơi vào chế-độ độc-tài.

Nhưng dân-tộc ta không lâm vào cảnh đó. Giữa những biến-cố xẩy ra hồi tháng 3 tháng 4 dương-lịch năm qua, đồng-bào đã tỏ thái-độ bình-tĩnh và can-đảm. Trong cuộc trưng cầu dân-ý ngày 23 tháng mười, đồng-bào đã thi-hành nhiệm-vụ công-dân trong vòng kỷ-luật và trật-tự. Như vậy, dân-tộc ta đã tỏ ra trưởng thành về chính-trị, kiên quyết hoàn-thành cùng cuộc cách-mạng, không để những thắng-lợi đã thâu lượm rơi vào tay Cộng-sản chuyên-chế hoặc phản-động độc tài.

Tết Nguyên-Đán năm ngoái, tôi đã tuyên-bố: « Chính-phủ nhất định phá tan những tàn tích thối nát, những quan-niệm lỗi thời, cương-quyết thiết-lập một chế-độ tôn trọng nhân-vị, xây-dựng hạnh-phúc cho toàn dân và công nhận cho nhân-dân vai trò chủ-động. »

Trong năm qua, đạo-lý chánh-trị chân-chính được nêu cao, căn-bản cho cuộc xây-dựng nước nhà; toàn dân đoàn-kết sáng suốt; chúng ta đã đoạt được những mục-tiêu đầu tiên trên đường cách-mạng. Với phương-châm « Một Quốc-gia, một Chánh-phủ, một Quân-đội », chúng ta đã khôi phục uy quyền của quốc-gia, chiến thắng phiến-loạn, đánh đổ phong-kiến, nâng cao uy-tín Việt-Nam trên trường Quốc-tế, dành lại quyền chủ-động trên mọi địa-hạt và thiết-lập nền Cộng-Hòa, Quân-đội cải-tổ và tiến-hộ rất mau chóng, cùng với các sự chấn chỉnh nỗ lực của các cơ-quan hành-chính, kỹ-thuật, tạo nên điều-kiện an-ninh thiết-yếu cho các sự cải-cách và tiến-triển.

Trong năm tới, chúng ta sẽ bước sang giai-đoạn thứ hai của cuộc cách-mạng. Với kinh-nghiệm năm qua, chúng ta sẽ cùng nhau xây-dựng vững-chắc một nền dân-chủ thực sự về phương-diện chính-trị cũng như về phương-diện kinh-tế.

Trên nền tảng tôn trọng nhân-phẩm, chúng ta phải đem lại cho mọi người những điều-kiện bình-đẳng để mưu-sinh, nuôi dưỡng gia-đình và tham-gia việc nước, góp phần quyết-định trong các vấn-đề chính-trị và kinh-tế.

Trong chế-độ mới ấy, dĩ nhiên phải làm sao cho toàn dân hưởng phần thịnh-vượng, được mọi phương-tiện dễ-dàng để học hỏi tiến bộ, để hoạt-động chính-trị và xã-hội.

Chính vì hướng về mục-đích đó mà Sắc-lệnh tổ-chức cuộc tổng tuyển cử đã dành cho ứng-cử viên, giàu hay nghèo, những phương-tiện tiện lợi như nhau. Cũng vì chủ-trương quan-niệm bình-đẳng mà một hiến-pháp đã được dự thảo để mang lại cho mọi công-dân đủ điều-kiện để phát-triển nhân-cách xứng đáng của con người.

Tuy nhiên, quyền đầu phiếu chỉ là một trong những dân quyền. Nhân-dân phải được tham-gia điều-khiển nền kinh-tế quốc-gia.

Trong bản hiệu-triệu quốc dân Tết năm ngoái, xác-nhận nguyên-tắc quyền ưu-tiên của cần-lao, tôi đã chủ-trương phát-động mạnh mẽ phong-trào nghiệp-đoàn để dìu-dắt anh chị em lao-động sớm tiến tới việc tham-gia quản-lý nền kinh-tế quốc-gia. Sự nỗ-lực để thúc-đẩy toàn dân đồng tiến sẽ được triệt-để tiếp-tục, trong mọi ngành hoạt-động dân sinh, nhất là trong công cuộc cải-cách điền-địa, khai-khẩn, tỷ như chương-trình canh-tác hơn một trăm ngàn mẫu ruộng đương thi-hành ở các miền Cái-Sắn, La-Ngà, chương-trình khai-khẩn vùng Ban-Mê-Thuột và Đồng-Tháp-Mười mênh-mông rộng lớn, chương-trình để hoàn-thành công cuộc định-cư cho triệu người đã hy-sinh bỏ tất cả để chọn tự-do; về phương-diện nông-phố tín-dụng, đã cho nông dân vay 55 triệu trong số 225 triệu sẽ dành về việc ấy. Đồng thời với công cuộc khuếch-trương nông-nghiệp, các biện-pháp áp-dụng trong địa-hạt thương-mại cũng nhằm mục-đích đem lại cho các từng lớp bị thiệt-thòi những điều-kiện thích-hợp để nâng cao mực sống. Chính-Phủ đã thành-lập « Quốc-Gia Thương-Tín » để giúp vốn các nhà buôn. « Quốc-Gia Doanh-Tế-Cục cũng đã trong 200 triệu trích cho các kỹ-nghệ-gia Việt-Nam vay hơn 80 triệu để sản-xuất đường, dệt vải và dựng máy dẫn thủy nhập điền cần-thiết trong nhiều địa-phương. Trong năm mới đập Danhim sẽ bắt đầu xây để cung-cấp ánh-sáng cho thôn-quê và điện-lực cho kỹ-nghệ và tiểu-công-nghệ.

Để hoàn-bị chương-trình nói trên, sẽ thành-lập, song song với Quốc-Hội, một Hội-Đồng Quốc-Gia Kinh-Tế gồm đại-biểu của các nghành sinh-hoạt kinh-tế, chủ nhơn cũng như lao-công, có nhiệm-vụ tham-gia trù-hoạch chuơng-trình và luật-lệ kinh-tế.

Chính-Phủ tin chắc rằng với một nền kinh-tế lành-mạnh làm thỏa mãn các nhu-cầu thiết-yếu của quốc-gia về phương-diện quốc-phòng, và về phương-diện dân-sinh, lo cho nhân-dân có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, sức khỏe, thì những vấn-đề xã-hội sẽ được giải-quyết, và một đời sống mới, gột sạch các tàn-tích nô-lệ, sẽ nẩy nở trên đất nước này.

Với sự tham gia nhiệt-liệt của dân-chúng, ngay bây giờ, một phong-trào tân sinh-hoạt đã phát-động, bài trừ tứ đổ tường, nhũng lạm và phong-kiến dưới mọi hình-thức.

Quốc-dân đồng-bào,

Không cá nhơn hay một trở lực nào có thể ngăn cản dân-tộc ta trên đường tiến-bộ, công-lý và hòa-bình.

Tinh-thần đoàn-kết tranh-đấu đã đem lại cho chúng ta bao nhiêu thành công vẻ vang trong một thời-gian ngắn. Sự đồng tâm nhất trí của toàn dân sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi cuối cùng.

Giữa buổi đầu Xuân Cộng-Hòa, cảm thông cùng dĩ-vãng oanh-liệt của Tổ-Quốc, tưởng nhớ đến đồng-bào miền Bắc đang quằn quại dưới gót sắt thực-dân đỏ là bọn cộng-sản độc-tài, chúng ta hãy thề nguyện noi gương các bậc tiền nhân để làm tròn nhiệm-vụ lịch-sử, thống-nhất giang-sơn, giải-phóng dân-tộc.

Xin ơn Trên phù-hộ cho chúng ta.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".