Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

自從丱角入禪流,
打瓦鑽龜沒外求。
認得本來真面目,
到頭何處不休休。

Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu,
Đả ngõa toàn quy một ngoại cầu.
Nhận đắc bản lai chân diện mục,
Đáo đầu hà xứ bất hưu hưu.

Từ thuở còn để trái đào đã gia nhập dòng Thiền,
Dùi rùa đập ngói không cầu gì khác.
Đã nhận ra được bộ mặt thật vốn có,
Thì đến nơi nào mà lòng không thung dung?