Tự thuật (Nguyễn Khuyến, chữ Nôm)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thuật.
Tự thuật
của Nguyễn Khuyến

Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,
Ông ngẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ?
Răng long ngày trước hãy còn đây.
Câu thơ được chửa, thưa rằng được.
Chén rượu say rồi, nói chửa say.
Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
Nghĩ ra ông sợ cái ông này.