Tự thuật (Nguyễn Hữu Huân)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thuật.
Tự thuật
của Nguyễn Hữu Huân

Tương truyền, tác giả làm bài này trong thời gian bị giam cầm ở đảo Cayenne (thủ phủ của Guyane thuộc Pháp).

Muôn việc cho hay số bởi trời,
Chiếc thân chìm nổi biết bao nơi.
Mấy hồi tên đạn ra tay thử,
Ngàn dặm non sông dạo gót chơi.
Chén rượu Tân đình[1] chưa mãn tiệc,
Vần thơ cố quốc chẳng ra lời.
Anh hùng chí cả nam nhi phận,
Hễ đứng làm trai chác [2] nợ đời.

   
Chú thích

  1. Thời Tấn, quân Hồ xâm lấn phía bắc Trung Quốc, triều đình phải dời đô về phương Nam. Những sĩ phu đi theo thường hợp nhau ở Tân đình (tên một cái đình, nay thuộc huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Đông) uống rượu bàn chuyện thời cuộc rồi cùng than thở.
  2. Chác: chuốc lấy, gánh lấy.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.