Từ tôn đăng thất thập thọ

Từ tôn đăng thất thập thọ
của Nguyễn Thị Đài

Chép trong cuốn Nguyễn thị gia tàng do Nguyễn Huy Vinh (1768 - 1818), cháu gọi bà Nguyễn Thị Đài là dì ruột soạn. Bài thơ được bà viết để chúc thọ mẹ chồng là bà vợ của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1798). Hoàng Thị Ngọ phiên âm và đăng trong tạp chí Hán Nôm số 2 năm 1992

Song thọ làu làu vẻ Vụ tinh[1]
Chén hà ba[2] gấm tiệc Lai Đình[3]
Vầy xuân sau trước đào đơm trái,
Thơm nức ngoài trong quế rợp cành.
Bến tảo[4] chút chưa lòng hiếu kính,
Thơ nga[5] đôi nặng chữ sinh thành.
Trong bình mông cả[6] chi dâng thảo,
Riêng mượn non Hồng[7] chúc thọ canh.

   
Chú thích

  1. Sao Vụ nữ, người xưa dùng để chỉ người đàn bà
  2. Bông hoa
  3. Tiệc ở sân Lai, chỉ tích Lão Lai Tử bảy mươi tuổi vẫn còn cha mẹ, giả vờ mặc áo trẻ con rồi ngã trước sân để cho cha mẹ vui. Người xưa khen ông là có hiếu
  4. Bến rau tảo, chỉ người phụ nữ đảm đang
  5. Bài Tinh tinh giả nga trong Kinh Thi, nói về việc làm tiệc mừng tân khách. Ở đây chỉ việc làm lễ mừng thọ mẹ
  6. Bình là màn che xung quanh, mông là màn che bên trên, ý cả chữ chỉ bầu trời đem
  7. Núi Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.