Tứ hữu gián nghị đại phu Trần Thì Kiến hốt minh

Tứ hữu gián nghị đại phu Trần Thì Kiến hốt minh - 賜右諫議大夫陳時見笏銘
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

泰山貞高,
象笏貞列。
靈廌進角,
為笏難折。

Thái Sơn trinh cao,
Tượng hốt trinh liệt.
Linh trãi tiến giác,
Vi hốt nan chiết.