E

  1. Êch ngồi đáy giếng.
    Chê người không có kiến thức ; ếch ở dưới đáy giếng, thấy trời bằng cái miệng giếng. Êch ngồi đáy giếng, thấy bao lăm trời.
  2. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
    Ấy là lời nói tĩ, duyên tại ông tơ bà nguyệt, chẳng có lẽ ép, lại chi bất khả đoạt, nghĩa là chẳng khá làm cho người ta phải thất chí.