Tống Bắc sứ Ngưu Lượng

Tống Bắc sứ Ngưu Lượng - 送北使牛亮
của Trần Nghệ Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

安南老宰不能詩,
空把茶甌送客歸。
圓傘山青瀘水碧,
隨風直入五雲飛。

An Nam lão tể bất năng thi,
Không bả trà âu tống khách quy.
Viên Tản sơn thanh, Lô thủy bích,
Tùy phong trực nhập ngũ vân phi.

Tể tướng già An Nam không hay làm thơ,
Chỉ mang bình trà tiễn khách về.
Núi Tản xanh xanh, sông Lô biêng biếc,
Khách theo gió đi thẳng về phía mây ngũ sắc đang bay.