Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai

Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai - 送北使李仲賓,蕭方崖
của Trần Nhân Tông

Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai là các sứ thần nhà Nguyên.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

坎坎靈池煖餞筳,
春風無計駐歸鞭。
不知兩點軺星福,
幾夜光芒照越天。

Khảm khảm linh trì noãn tiễn diên,
Xuân phong vô kế trụ quy tiên,
Bất tri lưỡng điểm thiều tính phúc,
Kỷ dạ quang mang chiếu Việt thiên.

Ao linh trì thăm thẳm, bữa tiệc tiễn đưa ấm áp,
Gió xuân không cách nào giữ lại ngọn roi trên đường về.
Chẳng hay phúc lành của hai ngôi sao sứ thần,
Còn vằng vặc soi trời Việt được mấy đêm nữa!