Tặng thống chế Pê-tanh

Tặng thống chế Pê-tanh  (1942) 
của Hồ Chí Minh

Bài thơ đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 131, ngày 11-7-1942.

Vận mệnh Lang Sa lúc chẳng lành,
Pêtanh lão tướng hóa hôi tanh,
Cúi đầu, quỳ gối, hàng quân Đức,
Trợn mắt, nhăn mày, chửi nước Anh.
Bán nước lại còn khoe cứu nước,
Ô danh mà muốn được thơm danh.
Già mà như chú, già thêm dại,
Tiếng xấu muôn đời nhuốc sử xanh.