Tặng tư đồ Nguyên Đán

Tặng tư đồ Nguyên Đán - 贈司徒元旦
của Trần Ngạc
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

我是當年棄物,
公非大廈奇才。
會取一般老病,
田園早辨歸來。

Ngã thị đương niên khí vật,
Công phi đại hạ kỳ tài.
Hội thủ nhất ban lão bệnh,
Điền viên tảo biện quy lai.

Tôi nay vào hạn bỏ đi,
Ông chẳng phải người tài của thiên hạ.
Cùng một phường già nua bệnh tật cả,
Cảnh ruộng vườn nên sớm lùi về.