Tặng cháu Nông Thị Trưng

Tặng cháu Nông Thị Trưng  (1944) 
của Hồ Chí Minh

Vở này ta tặng cháu yêu ta,
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là.
Mong cháu ra công mà học tập,
Mai sau cháu giúp nước non nhà.

1944