Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn

Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn - 贈北使李思衍
của Trần Nhân Tông

Lý Tư Diễn là sứ thần nhà Nguyên

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

雨露汪洋普漢恩,
鳳啣丹詔出紅雲。
拓開地角皆和氣,
凈挾仟河洗戰塵。
盡道璽書十行下,
勝如琴殿五絃薰。
乾坤兼愛無南北,
何患雲雷復有屯。

Vũ lộ uông dương phổ Hán ân,
Phượng hàm đan chiếu xuất hồng vân.
Thác khai địa giác giai hòa khí,
Tịnh hiệp thiên hà tẩy chiến trần.
Tận đạo tỉ thư thập hàng hạ,
Thắng như cầm điện ngũ huyền huân.
Càn khôn kiêm ái vô Nam Bắc,
Hà hoạn vân lôi phục hữu truân.

Ơn nhà Hán như mưa móc tràn trề khắp nơi,
Chim phượng ngậm tờ chiếu đỏ xuất hiện nơi đám mây hồng.
Mảnh đất mới mở rộng cũng có hòa khí,
Kéo sông Thiên hà rửa sạch bụi chiến tranh,
Mọi người đều bảo tờ chiếu ban xuống chỉ có mươi hàng,
Nhưng hơn hẳn tiếng hòa âm của chiếc đàn cầm năm dây.
Trời đất vốn một lòng yêu thương không phân biệt Nam, Bắc.
Còn lo gì gặp bước gian truân gió mưa sấm sét.