Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư

Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư - 將寂寄金山禪師
của Trần Minh Tông

I Sửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

抱痾欲浹旬,
夜臥晝服藥。
不喫一粒米,
粒粒皆咬著。

Bão kha dục hiệp tuần,
Dạ ngọa trú phục dược.
Bất khiết nhất lạp mễ,
Lạp lạp giai giảo trước.

II Sửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

蓄藥欲治病,
無病安用藥。
今有無米飯,
無口人咬著。

Súc dược dục trị bệnh,
Vô bệnh an dụng dược?
Kim hữu vô mễ phạn,
Vô khẩu ngân giáo trước.