Tôn phu nhân quy Thục (Tôn Thọ Tường)

Tôn phu nhân quy Thục
của Tôn Thọ Tường

Tôn phu nhân[1] quy Thục[2]
 
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang-đông.
Lìa Ngô[3] bịn-rịn chòm râu bạc;
Về Hán[4] trau-tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi;
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Châu Công-cẩn[5]:
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

   
Chú thích

  1. Tôn phu nhân: em gái Tôn Quyền, vua nhà Đông Ngô thời Tam quốc ở Trung Quốc.
  2. Thục: nhà Thục Hán (Trung Quốc).
  3. Ngô: nhà Đông Ngô (Trung Quốc).
  4. Hán: nhà Thục Hán (Trung Quốc).
  5. Chu Công Cẩn: Chu Du, một tướng giỏi của Tôn Quyền.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.