Trần Tán Bình
(1868–1937)
Trần Tán Bình (陳贊平), tự là Nhụ Hoàng (孺葟), đỗ Tiến sĩ năm 1895, vì bài thi phạm húy nên bị giáng xuống Phó bảng, làm quan triều Nguyễn đến chức Án sát, Tuần phủ Ninh Bình. Ông là môn sinh (học trò) của Nguyễn Khuyến.

Tác phẩm Sửa đổi

Tác phẩm dịch Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.