Tác gia:Trần Đại Quang

Trần Đại Quang
(1956–2018)
Trần Đại Quang là Chủ tịch nước thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến ngày ông qua đời (ngày 21 tháng 9 năm 2018).
Trần Đại Quang

Tác phẩm Sửa đổi

Lệnh của Chủ tịch nước Sửa đổi

Lệnh Chủ tịch nước 2016 Sửa đổi

02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13

Lệnh Chủ tịch nước 2017 Sửa đổi

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Lệnh Chủ tịch nước 2018 Sửa đổi

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07

Phát biểu và diễn văn Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".