Edward Ned Price
(1982–)
Edward "Ned" Price là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2021.
Edward Ned Price

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).