Sai thằng Cam
của Nguyễn Gia Thiều

Bài này do Trần Trọng Kim phiên âm từ chữ Nôm

Cam, tốc ra thăm gốc hải đường
Hái hoa về để kết làm tràng
Những cành với nhánh đừng vin nặng
Mấy đoá còn xanh chớ bẻ quàng
Xong, lại tây hiên tìm liễn xạ
Rồi sang thư viện lấy bình hương
Mà về cho chóng, đừng thơ thẩn
Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ càng