Sư bị ong châm

Sư bị ong châm
của Hồ Xuân Hương

Nào nón tu lờ nào mũ thâm
Đi đâu chẳng đội để ong châm
Đầu sư há phải gì... bà cốt
Bá ngọ con ông bé cái nhầm

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)