Quảng đại từ bi cũng phải tù
Hay là sư cũng vụng đường tu?
Tụng kinh cứu khổ ba trăm quyển
ý hẳn còn quên một phép phù?[1]

   
Chú thích

  1. Tức bùa chú