Sư đệ vấn đáp - 師弟問答
của Trần Nhân Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

問:
昔僧問琅琊和尚:清淨本然,云何忽生山河大地。意旨如何?

曰:
大似漁船出海。

進云:
此意如何。

曰:
誰知遠煙浪別有好商量?

問:
如何是過去佛家風?

曰:
園林寂寞無人管,
李白桃紅自在華。

問:
如何是現在佛家風?

曰:
白水家風迷曉燕,
紅桃僊苑醉春風。

進云:
如何是未來佛家風?

曰:
海浦待潮天欲月,
漁村聞笛客思家。

進云:
如何是和尚家風?

曰:
破衲擁雲朝喫粥,
古瓶瀉月夜前茶。

問:
靈雲悟桃華時如何?

曰:
自開自謝隨時節,
問著東君總不知。

進云:
殺人不眨眼時如何?

曰:
通身是膽。

問:
大修行底人,還落因果也無?

曰:
口似血盆呵佛祖,
牙如劍樹嘴禪林。
一朝死入阿鼻獄,
笑殺南無觀世音。

問:
白鷺下田千點雪,
黃鶯樹上一枝華。
時如何?

曰:
錯。

進云:
大尊德作麼生?

曰:
白鷺下田千點雪,
黃鶯樹上一枝華。

Vấn:
Tích tăng vấn Lang Da hòa thượng: "Thanh tịnh bản nhiên, vân hà hốt sinh sơn hà đại địa". Ý chỉ thị như hà?

Viết:
Đại tự ngư thuyền xuất hải.

Tiến vân:
Thử ý như hà.

Viết:
Thùy tri viễn yên lãng biệt hữu thảo thương lường?

Vấn:
Như hà thị quá khứ Phật gia phong?

Viết:
Viên lâm tịch mịch vô nhân quản,
Lý bạch đào hồng tự tại hoa.

Vấn:
Như hà thị hiện tại Phật gia phong?

Viết:
Bạch thủy gia phong mê hiểu yến,
Hồng đào tiên uyển túy xuân phong.

Tiến vân:
Như hà thị vị lai Phật gia phong?

Viết:
Hải phố đãi triều thiên dục nguyệt,
Ngư thôn văn địch khách tư gia.

Tiến vân:
Như hà thị Hòa thượng gia phong?

Viết:
Phá nạp ủng vân triêu khiết chúc,
Cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà.

Vấn:
Linh vân ngộ đào hoa thời như hà?

Viết:
Tự khai, tự lạ tùy thời tiết,
Vấn trước đông quân tổng bất tri.

Tiến vân:
Sát nhân bất trát nhãn thời như hà?

Viết:
Thông thân thị đảm.

Vấn:
Đại tu hành để nhân, hoàn lạc nhân quả dã vô?

Viết:
Khẩu tự huyết bồn a Phật tổ,
Nha như kiếm thụ chủy thiền lâm.
Nhất triêu tử nhập A tị ngục,
Tiếu sát nam vô Quan thế âm.

Vấn:
Bạch lộ hạ điền, thiên điểm tuyết,
Hoàng oanh thụ thượng, nhất chi hoa.
Thời như hà?

Viết:
Thác.

Tiến vân:
Đại tôn đức thác ma sinh?

Viết:
Bạch lộ hạ điền, thiên điểm tuyết,
Hoàng oanh thụ thượng, nhất chi hoa.