Sáo mượn lông Công

SÁO MƯỢN LÔNG CÔNG

     Công đổi lông, Sáo liền nhặt lấy,
     Đem lên mà cắm bậy vào mình:
        Cùng Công đi diện vung-vinh;
Coi trong bộ-tịch có tình khoe-khoang.
     Đàn Công thật, biết chàng giả-mạo,
     Xúm nhau vào báng-nhạo một phen;
        Đánh cho một trận huyên-thiên;
Mổ cho trụi đến lông đen của mình.
     Sáo bấy giờ nghĩ tình đồng-loại,
     Về bọn nhà, chúng lại đuổi đi.
        Ngẫm xem trong bọn văn-thi,
Biết bao tài mượn, thiếu chi tá-gà,
     Dầu thế vậy, đây ta mặc sức,
     Nói làm chi cho cực lòng người.