TÔN TƯỚC, 尊爵

des titres des princes.

Thân vương, Quận vương, Thân công, Quấc công, Quận công, Huyện công, Hương công, Huyện hầu, Hương hầu, Kỳ ngoại hầu, Kỳ nội hầu, Đình hầu, Trợ quấc khanh, Tá quấc khanh, Phụng quấc khanh, Trợ quấc húy, Tá quấc húy, Phụng quấc húy, Trợ quấc lang, Tá quấc lang, Phụng quấc lang.