VÕ GIAI, 武階

grades des mandarins militaires.

Chánh nhứt phẩm, cáo thọ Đặc tấn tráng võ tướng quân, thụy là Võ nghị, Thượng tả, hoặc Thượng hữu Trụ quấc:

Ngủ quân (trung, tiền, tả, hữu, hậu), Đô thống phủ, Đô thống, chưởng phủ sự.

Tùng nhứt phẩm, cáo thọ Tráng võ tướng quân, thụy là Võ khác, Trụ quấc:

Ngủ quân Đô thống phủ đô thống; chư dinh (Võ lâm tả hữu dực, Thần cơ, Tiền phong, Long võ, Hổ oai, Hùng nhuệ, Kỳ võ) Đô thống.

Chánh nhì phẩm, cáo thọ Nghiêm oai tướng quân, thụy là Trung cẩn, Thượng hộ quân:

Chư dinh Thống chế; các tỉnh Đề đốc.

Tùng nhì phẩm, cáo thọ Hùng oai tướng quân, thụy là Trung phấn, hộ quân:

Chư dinh Chưởng vệ; Tập ấm khinh xa đô húy; cẩm y vệ đô chỉ huy sứ ti, đô chỉ huy sứ.

Chánh tam phẩm cáo thọ Anh dõng tướng quân, thụy là Anh túc, Khinh xa đô húy:

Nhứt đẳng thị vệ; Kim ngô Trượng ti; Kinh vệ vệ húy; chư tỉnh chánh lảnh binh; Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ ti, đô chỉ húy phó sứ.

Tùng tam phẩm, cáo thọ Phấn dõng tướng quân, thụy là Anh mại, Khinh xa đô húy:

Thượng trà viện viện sứ; Dực bảo vệ húy; Hộ thành binh mả ti, binh mả sứ; Phò mả đô húy; Tập ấm nghiểu kị đô húy; Giám thành vệ húy; Hộ thành vệ húy; chư tỉnh phó Lảnh binh; Thủ hộ vệ húy; chư tỉnh vệ vệ húy.

Chánh tứ phẩm, cáo thọ Minh nghĩa đô húy, thụy là Tráng dực, Thân quân hiệu:

Nhị đẳng thị vệ; Hộ thành binh mả ti binh mả phó sứ; Thượng trà viện phó sứ; Dực bảo Thủ hộ phó vệ húy; Giám thành, Vỏng thành phó vệ húy; chư tỉnh cơ, quản cơ.

Tùng tứ phẩm, cáo thọ Tín nghĩa đô húy , thụy là Tráng nghĩa, phó Thân quân hiệu:

Thị vệ Trưởng; Tuyên hủy sứ; Thành thủ húy; Phòng thủ húy; Võ khố, Mộc thương đốc công sở phó Giám đốc; Tấn thủ; chư tỉnh cơ phó quản cơ; Tập ấm khinh kị đô húy.

Chánh ngủ phẩm, cáo thọ Võ công đô húy, thụy là Tráng nhuệ, Hộ quân hiệu

Tam đẳng thị vệ; Nam bắc tào quản lảnh; Kinh vệ cai đội; Cẩm y, Kim ngô, Võ lâm, Thần cơ, cai đội; Tiền phong, Long võ, Hổ oai, Hùng nhuệ, Kỳ võ, cai đội; Long thuyền, Thủy sư; Kim thương, Dực bảo, Tự tế, Tài thọ cai đội; Hỏa pháo, Giáo dưỡng, Thượng trà, Thượng thiện, cai đội.

Tùng ngủ phẩm, cáo thọ Kiến công đô húy, thụy là Tráng hiển, Phó hộ quân hiệu:

Tứ đẳng thị vệ; Tuyên hủy phó sứ; Phòng ngự sứ; Nam bắc tào phó quản lảnh; Tập ấm phi kị húy; Kinh vệ chánh đội trưởng suất đội; ngủ quân, các cơ cai đội; các tỉnh, vệ, cơ, cai đội; Dực bảo, Giám thành, Vỏng thành, Thủ hộ, các phủ thuộc binh, cai đội.

Chánh lục phẩm, sắc thọ Tán tiết kị húy, thụy là Hùng kỉnh, Bộ quân hiệu:

Ngủ đẳng thị vệ; Nam bắc tào đốc vận; Hộ vệ trưởng; chư quan tấn thủ, thủ ngữ; Thuận-an phòng hải vệ, cai đội; Hưng-bình du mộc nhị bảo, cai đội; Thuộc binh cai đội; Hưng-hóa, Tuyên-quang, Lạng-sơn các cơ, cai đội; Hiệu Thuận-cơ chánh đội trưởng suất đội; chư Tỉnh các vệ cơ chánh đội trưởng suất đội; Trấn-định, Trấn-man, Lạc-hóa, An-biên các cơ cai đội; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện cùng các tỉnh Thổ binh cai đội.

Tùng lục phẩm sắc thọ kỉnh tiết tá kị húy, thụy là Hùng tiết, Phó bộ quân hiệu.

Tuyên húy đồng tri; Tập ấm ân kị húy; Trợ quấc lang; Thuộc binh chánh đội trưởng suất đội; Ninh-bình sấp ra Bắc, mộ binh các cơ chánh đội trưởng suất đội; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện chánh đội trưởng suất đội.

Chánh thất phẩm, sắc thọ Hiệu trung kị húy, thụy là Hùng quả:

Tại kinh chư dinh vệ đội trưởng; ngủ quân chánh đội trưởng; Định dõng chánh đội trưởng; Nội tạo các cuộc tượng chánh ti tượng; Hòa thinh nhạc trưởng; Thanh bình ca trưởng; Thiên hộ.

Tùng thất phẩm, sắc thọ hiệu trung tá kị húy, thụy là Hùng cảm:

Hưng bình du mộc nhị bảo chánh đội trưởng; phó Thiên hộ; Nam bắc tào lảnh vận Thiên tổng; chư trạm dịch thừa; chư tỉnh vệ cơ đội trưởng; Tập ấm phụng ân húy; Nội tạo các cuộc tượng, phó ti tượng.

Chánh bát phẩm, sắc thọ trung tín hiệu húy, thụy là Dõng kiên:

Hòa thinh nhạc trưởng; Thanh bình ca trưởng; Chánh bát phẩm bá hộ; các cuộc tượng chánh ti tượng; Hưng-bình du mộc nhị bảo đội trưởng; chư trạm dịch mục; Thuận-an tấn phòng hải vệ đội trưởng; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện đội trưởng.

Tùng bát phẩm, sắc thọ trung tín tá hiệu húy, thụy là Dõng mậu:

Tùng bát phẩm bá hộ; các cuộc tượng phó ti tượng; Tập ấm thừa ân húy.

Chánh cửu phẩm, sắc thọ hiệu lực hiệu húy, thụy là Dõng lệ:

Các cuộc tượng, tượng mục; chánh cửu phâm bá hộ.

Tùng cửu phẩm, sắc thọ hiệu lực tá hiệu húy, thụy là Dõng mẫn:

Tùng cửu phẩm bá hộ; các hộ hộ trưởng; các huyện lệ mục; các cuộc tượng phó tượng mục.