TAM ĐƯỜNG, 三堂

les trois collèges.

Quảng học, Quảng thiện, Minh thiện ba nhà, mỗi nhà cấp phó Trưởng sữ 1 người; Tư vụ 1; chánh tùng bát cửu phẩm đều 1 người; vị nhập lưu thơ lại 12.

Sau có chuẩn đặt thêm Quảng phước, Dưỡng chánh, Thiện khánh, Quảng nhơn các đường, đều để mà nuôi dạy các Hoàng tử, Hoàng tôn.