Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Thái thường tự. — Commission chargée des cérémonies en général et du culte

THÁI THƯỜNG TỰ 太常寺

commission chargée des cérémonies en général et du culte.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chủ việc tế tự.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cữu phẩm đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 12 người.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Thái thường tự khanh, chánh tam phẩm; Thiếu khanh, chánh tứ phẩm.